f Fotografia - žurnalistická fotografia

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. doc. Mgr. Jozef Sedlák doc. Mgr. Jozef Sedlák Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Ťažiskom odboru je fotografická tvorba so zreteľom na všetky druhy a aspekty fotografie, pričom najväčší dôraz sa kladie na štúdium a prax v oblasti žurnalistickej fotografie.

Masmediálny priestor je dnes charakterizovaný dominanciou vizuálnych informácií, pričom mediálna komunikácia prostredníctvom statického a pohyblivého obrazu je fenomén, ktorý si vyžaduje zodpovedný a profesionálny prístup.

Študenti a študentky odboru fotografia získavajú okrem všeobecného fotografického vzdelania a zručností najmä prax a teoretické vedomosti v oblasti žánrov a zákonitostí žurnalistickej fotografie a videoreportáže. Teoreticky a prakticky sa oboznamujú s fungovaním redakcií médií, prácou a úlohami žurnalistického fotografa, fotografického editora, novinárskou etikou, ale aj princípmi tvorby rôznych žánrov žurnalistického textu. Absolventi sú schopní vytvárať kvalitný fotografický, textový a video obsah, ktorým dokážu komplexne reagovať na požiadavky mediálneho trhu.

Pedagógovia a lektori z praxe prinášajú študentom nie len vedomosti potrebné na profesionálne zvládnutie problematiky žurnalistického textu a fotografie, ale aj pohľad do interných procesov a fungovania sveta médií. Učia ich zvládať formálne požiadavky na kvalitnú fotografiu alebo video, no zároveň kultivujú aj ich videnie, schopnosť ponúkať originálny a v kvantite vizuálnych informácii rozpoznateľný obrazový materiál. Vďaka štúdiu sú absolventi schopní pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo, čo sú v práci žurnalistického fotografa životne dôležité aspekty.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi odboru žurnalistická fotografia sú komplexne pripravení na profesionálne pôsobenie v spravodajských audiovizuálnych a printových médiách, prácu novinárskeho, agentúrneho či nezávislého (freelance) žurnalistického, reportážneho, dokumentárneho alebo umeleckého fotografa, schopného uplatniť sa aj v medzinárodnom kontexte.

KONTAKT: fotografia@ssus.sk


Študenti a absolventi odboru

Peter Bohm | Michaela Juríčková | Lukáš Procházka | Radovan Dranga | Natália Korčáková | Juraj El Hamwi | Robert Melicher | Michaela Koleková | Kristína Rišková | Ingrid Deáková | Marianna Tomanová | Petra Radványiová | Jakub Šuvada | Ján Németh | Magdaléna Mináriková | Dominika Haláková | Patrícia Matiová | Marek Ševc | Veronika Kovácsová | Adam Tamáši | Veronika Sloviková | Laura Štrompachová | Jakub Šilhár | Viktor Šelesták | Marek Pupák | Paulína Maťová | Ivan Kalev | Matúš Hôrčik | Veronika Durbáková | Ján Skaličan | Ľuboš Kotlár | Marek Neumahr | Lenka Adamčáková | Ivana Durkáčová | Simona Petrlová