d Fotografický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko


KONTAKT: fotografia@ssus.sk

Odborný profil absolventa

Ťažiskom odboru je fotografická tvorba so zreteľom na všetky druhy a aspekty fotografie.

Prostredníctvom kreatívnych riešení jednotlivých zadaní študenti a študentky získavajú teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti z oblasti reklamnej, produktovej, módnej, portrétnej, výtvarnej/umeleckej, dokumentárnej, reportážnej, inscenovanej a manipulovanej fotografie, ale aj z fotografie architektúry či krajiny.

Študentky a študenti sa tiež oboznamujú s funkciou a požiadavkami grafického dizajnu a uplatnením typografie, navrhujú grafické riešenia a realizujú jednotlivé formy grafického dizajnu, v ktorých fotografia nachádza uplatnenie (vizuálna komunikácia a reklama, obrazová publikácia, periodická tlač, plagát, obal výrobku atď.).

Výučba fotografickej tvorby a videotvorby je založená aj na vedomostiach o fotografickej a audiovizuálnej technike. Vo vyšších ročníkoch je vzdelávanie zamerané aj na osvojovanie si základov, princípov a technológií tvorby audiovizuálneho diela a realizovanie vlastných fotografických a filmových projektov alebo videí.

Počas štúdia sa dôraz kladie rovnako na schopnosť spracovania klasických fotografických materiálov i digitálneho obrazu. Rozvíja sa zručnosť v ovládaní grafických programov, softvérov určených na úpravu fotografií, animáciu a programov na spracovanie videozáznamu.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Štúdium odboru umožňuje absolventom uplatniť sa v oblasti fotografie, videotvorby a grafického dizajnu.

Študenti a absolventi odboru

Simona Jamborová | Tamara Jenčová | Samuel Ďurkovič | Nina Martinčičová | Natália Chylová | Martina Kráľovičová | Kristína Sekerová | Kristína Beňačková | Barbora Juhásová | Nikola Řezníčková | Karolína Meňhertová | Tamara Tartottová | Adam Šulgan | Klaudia Bíla | Samuel Timko | Nicole Lieskovská | Dominik Sedlák | Veronika Tarageľová | Matej Sekerka | Michaela Brezinová | Filip Geschwandtner | Anna Karin Krnáčová | Lucia Kostková | Nikola Lenčéšová | Terézia Nosková | Andrea Drínová | Dorota Valková | Lucia Dejová | Dóra Kovács | Igor Valko | Martin Šidlík | Katarína Zeithamlová | Jakub Šipoš | Tomáš Thüringer | Veronika Svobodová | Martin Kusý | Terézia Kopecká | Jakub Jurkovič | Michal Homola | Sandra Hoffstädterová | Peter Breza | Natália Hladká | Richard Ernst | Nina Čepková