d Fotografický dizajn

vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Žofia Šutá Mgr. art. Žofia Šutá Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová


Odborný profil absolventa

Ťažiskom odboru je fotografická tvorba so zreteľom na všetky druhy a aspekty fotografie.

Prostredníctvom kreatívnych riešení jednotlivých zadaní študenti a študentky získavajú teoretické vedomosti aj praktické skúsenosti z oblasti reklamnej, produktovej, módnej, portrétnej, výtvarnej/umeleckej, dokumentárnej, reportážnej, inscenovanej a manipulovanej fotografie, ale aj z fotografie architektúry či krajiny.

Študentky a študenti sa tiež oboznamujú s funkciou a požiadavkami grafického dizajnu a uplatnením typografie, navrhujú grafické riešenia a realizujú jednotlivé formy grafického dizajnu, v ktorých fotografia nachádza uplatnenie (vizuálna komunikácia a reklama, obrazová publikácia, periodická tlač, plagát, obal výrobku atď.).

Výučba fotografickej tvorby a videotvorby je založená aj na vedomostiach o fotografickej a audiovizuálnej technike. Vo vyšších ročníkoch je vzdelávanie zamerané aj na osvojovanie si základov, princípov a technológií tvorby audiovizuálneho diela a realizovanie vlastných fotografických a filmových projektov alebo videí.

Počas štúdia sa dôraz kladie rovnako na schopnosť spracovania klasických fotografických materiálov i digitálneho obrazu. Rozvíja sa zručnosť v ovládaní grafických programov, softvérov určených na úpravu fotografií, animáciu a programov na spracovanie videozáznamu.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Štúdium odboru umožňuje absolventom uplatniť sa v oblasti fotografie, videotvorby a grafického dizajnu.

Študenti a absolventi odboru

Simona Jamborová | Tamara Jenčová | Samuel Ďurkovič | Nina Martinčičová | Natália Chylová | Martina Kráľovičová | Kristína Sekerová | Kristína Beňačková | Barbora Juhásová | Nikola Řezníčková | Karolína Meňhertová | Tamara Tartottová | Adam Šulgan | Klaudia Bíla | Samuel Timko | Nicole Lieskovská | Dominik Sedlák | Veronika Tarageľová | Matej Sekerka | Michaela Brezinová | Filip Geschwandtner | Anna Karin Krnáčová | Lucia Kostková | Nikola Lenčéšová | Andrea Drínová | Dorota Valková | Lucia Dejová | Terézia Nosková | Dóra Kovács | Igor Valko | Martin Šidlík | Katarína Zeithamlová | Jakub Šipoš | Tomáš Thüringer | Veronika Svobodová | Martin Kusý | Terézia Kopecká | Jakub Jurkovič | Michal Homola | Sandra Hoffstädterová | Peter Breza | Natália Hladká | Richard Ernst | Nina Čepková