Študentské práce

Absolventské projekty ID 2016 Interiérový doplnok - prestieranie, plsť Interiérový doplnok Malometrážny byt - model Obhajoba klauzúrnych prác na interiérovom dizajne 2014 Interiér: kinetický priestor 2013,2014: interaktívny priestor - model 1:30 Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu vesiak - model 1:1 Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu taburetky - render Interiérová štúdia 2014: autorský bytový priestor, pc vizualizácia Interiérová štúdia 2014: autorský bytový priestor, prezentácia Interiérová štúdia 2014: bytový priestor, model 1:35 Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu taburetky - koláž Interiérový doplnok 2014: návrh dizajnu taburetky - model Interiérový doplnok 2014: redizajn - model Interiérový doplnok 2014: redizajn - koláž Interiér 2014: interiérový ornament, koláž Interiér 2014: Spoj to!, koláž Interiérová štúdia: kuchyňa a obývacia miestnosť 2ID 2014 Interiérový doplnok 2013: návrh dizajnu, model Interiérový doplnok 2013: redizajn - model Interiérové štúdie: rezopohľady a pôdorysy Interiér: emotívny priestor, design board Interiér: emotívny priestor dlažba - obklad tapeta Interiér: Spoj to! pôdorysy skice Odborná prax: connexxion Interiér 2013: interiérový ornament, koláž

i Interiérový dizajn

vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Mgr. art. Peter Fašanok Mgr. art. Peter Fašanok Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Absolventky a absolventi študijného odboru interiérový dizajn sú kreatívni výtvarníci a profesionáli v oblasti tvorby nových konceptov interiérových riešení, ale aj inovácie starších koncepcií.

Ovládajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich architektonického riešenia. Majú prehľad v dejinách umenia so zameraním na odbor architektúra a interiérový dizajn. Študenti a študentky dokážu ponúknuť klientom služby spojené s vytvorením príslušnej výtvarno-technickej dokumentácie, cenovej kalkulácie, ale aj odborné konzultácie a sprostredkovanie samotnej realizácie návrhu.

Absolventi a absolventky vedia čítať a kresliť technické výkresy, vytvárať pútavé skice a prezentačné kresby, vhodne pracovať s farbou, svetlom a povrchom, poznajú typické vlastnosti materiálov používaných v interiéri, ovládajú možnosti ich použitia a technológie spracovania.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi a absolventky majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj. Sú pripravení na úspešné fungovanie v podmienkach kreatívnych odvetví pracovného trhu, umeleckej praxe alebo na vysokoškolské štúdium výtvarného zamerania.

Nachádzajú uplatnenie najmä v tvorivej spolupráci s architektmi, dizajnérmi, projektantmi alebo s profesionálmi z oblasti vizuálnej a mediálnej komunikácie. Dosiahnuté vzdelanie im umožňuje vykonávať vlastné podnikateľské aktivity, uplatniť sa v rôznych typoch štátnych i neštátnych inštitúcií, v podnikateľských subjektoch alebo v zamestnaniach, kde sa vyžaduje primeraná úroveň teoretickej a praktickej prípravy v oblasti interiérového dizajnu a navrhovania kreatívnych priestorových riešení. Majú schopnosť samostatného praktického odborného výkonu.

Uplatňujú sa ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.


Študenti a absolventi odboru

Jasmine Veronica Slavik | Filip Huraj | Elvíra Baková | Dávid Goffa | Marek Petrák | Alexandra Mészárosová | Danielle Ferreira | Henrich Alena | Nikoletta Szücs | Veronika Gamanová | Dagmar Magulová | Michaela Šturmová | Karin Kittner | Anna Komorová | Sandra Madarásová | Miroslava Štefaneková | Monika Pecháčková | Adela Michnová | Adam Fajta