m Manažment umenia a dizajnu

vedúci odboru:
PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík

pedagógovia:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD.


FORMA ŠTÚDIA
denná / dištančná

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Študent si k odboru MUaD vyberá ďalší povinne voliteľný doplnkový predmet: Fotografia – žurnalistická fotografia, Grafika vizuálnych komunikácií, Interiérový dizajn, Filmová a mediálna tvorba, Animovaná tvorba alebo Odevný a textilný dizajn. Vďaka ďalšiemu výberovému predmetu tak študent získava prehľad, skúsenosti a špecializáciu aj v doplnkovom odbore a vďaka tomu je ešte komplexnejšie pripravený na prax a vstup na pracovný trh.

Absolventi študijného odboru sú schopní reagovať na nové potreby súčasnej spoločnosti, ktoré vyplývajú z prudkého nárastu významu kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre ekonomiku krajiny.

Sú schopní aplikovať ekonomické a manažérske zručnosti v praxi a využívať informačné a komunikačné technológie, dokážu riadiť umelecké a kultúrne projekty a inštitúcie.

Po absolvovaní študijného odboru majú teoretické vedomosti z oblasti práva a legislatívy, ekonomiky, reklamy, marketingovej a masmediálnej komunikácie, kultúrnej politiky a kreatívneho priemyslu. Disponujú praktickými zručnosťami z oblasti projektového manažmentu i manažmentu kultúrnych inštitúcii, majú vedomosti z dejín a teórie umenia, estetiky a kulturológie.

Absolventi aktívne komunikujú v anglickom jazyku, počas štúdia majú možnosť absolvovať rezidenčný pobyt v partnerskej krajine a škole.

Od školského roku 2018/2019 poskytujeme v odbore Manažment umenia a dizajnu aj možnosť dištančného štúdia.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi môžu vykonávať odborné činnosti v manažérskych pozíciách a profesiách v štátnom, verejnom, ale aj súkromnom sektore, a to najmä v oblasti umeleckej praxe a realizácie kultúrnych aktivít rôzneho typu.

Vedia sa uplatniť v rôznych umeleckých a kultúrnych inštitúciách, ale aj v reklamných a mediálnych agentúrach alebo masovokomunikačných médiách. Dokážu pôsobiť ako samostatní tvoriví pracovníci, pričom majú relevantné vedomosti a zručnosti z oblasti realizácie aktivít a projektov ako hudobné, filmové či divadelné festivaly, dizajnérske veľtrhy, festivaly výtvarného umenia alebo kultúrne aktivity v cestovnom ruchu.

KONTAKT: muad@ssus.sk


Študenti a absolventi odboru