m Manažment umenia a dizajnu

vedúci odboru:
PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík

pedagógovia:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková


FORMA ŠTÚDIA
denná / dištančná

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Študent si k odboru MUaD vyberá ďalší povinne voliteľný doplnkový predmet: Fotografia – žurnalistická fotografia, Grafika vizuálnych komunikácií, Interiérový dizajn, Filmová a mediálna tvorba, Animovaná tvorba alebo Odevný a textilný dizajn. Vďaka ďalšiemu výberovému predmetu tak študent získava prehľad, skúsenosti a špecializáciu aj v doplnkovom odbore a vďaka tomu je ešte komplexnejšie pripravený na prax a vstup na pracovný trh.

Absolventi študijného odboru sú schopní reagovať na nové potreby súčasnej spoločnosti, ktoré vyplývajú z prudkého nárastu významu kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre ekonomiku krajiny.

Sú schopní aplikovať ekonomické a manažérske zručnosti v praxi a využívať informačné a komunikačné technológie, dokážu riadiť umelecké a kultúrne projekty a inštitúcie.

Po absolvovaní študijného odboru majú teoretické vedomosti z oblasti práva a legislatívy, ekonomiky, reklamy, marketingovej a masmediálnej komunikácie, kultúrnej politiky a kreatívneho priemyslu. Disponujú praktickými zručnosťami z oblasti projektového manažmentu i manažmentu kultúrnych inštitúcii, majú vedomosti z dejín a teórie umenia, estetiky a kulturológie.

Absolventi aktívne komunikujú v anglickom jazyku, počas štúdia majú možnosť absolvovať rezidenčný pobyt v partnerskej krajine a škole.

Od školského roku 2018/2019 poskytujeme v odbore Manažment umenia a dizajnu aj možnosť dištančného štúdia.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi môžu vykonávať odborné činnosti v manažérskych pozíciách a profesiách v štátnom, verejnom, ale aj súkromnom sektore, a to najmä v oblasti umeleckej praxe a realizácie kultúrnych aktivít rôzneho typu.

Vedia sa uplatniť v rôznych umeleckých a kultúrnych inštitúciách, ale aj v reklamných a mediálnych agentúrach alebo masovokomunikačných médiách. Dokážu pôsobiť ako samostatní tvoriví pracovníci, pričom majú relevantné vedomosti a zručnosti z oblasti realizácie aktivít a projektov ako hudobné, filmové či divadelné festivaly, dizajnérske veľtrhy, festivaly výtvarného umenia alebo kultúrne aktivity v cestovnom ruchu.


Študenti a absolventi odboru