INFO - Začiatok školského roka 2020/2021

ŠKOLSKÝ ROK ZAČÍNA 2. 9. 2020

Ďakujeme, že dodržiavate AKTUÁLNE PLATNÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA
​Informačný kanál slúži na ohlásenie podnetov v súvislosti s epidémiou COVID-19. >>> covid@ssus.sk

Ak bol niekto pozitívne testovaný na COVID-19, prišiel do kontaktu s človekom na ochorenie COVID-19, alebo má podozrenie na ochorenie COVID-19, musí to ohlásiť vedeniu školy. Súčasne by mal oznámiť aj okruh ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu. Informačný kanál slúži aj na dotazy a odporúčania.

Škola zriadila Permanentný monitorovací orgán, ktorého náplňou je sledovanie epidemiologickej situácie, manažment a návrh opatrení, ktoré budú aktivované tak, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 vo všetkých miestnostiach školy. Škola má v prípade potreby zriadenú izolačnú miestnosť.

V prípade, že sa u niekoho objavia príznaky ako napr. infekcia horných dýchacích ciest, horúčky, poruchy chuti a čuchu, bolesti hlavy alebo zažívacie ťažkosti, kontaktuje vedenie školy.


>>> INFORMAČNÝ KANÁL - COVID-19

1.

Základné informácie a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021

- Pre študentov 1. ročníka maturitného štúdia a 1. ročníka vyššieho odborného štúdia bude stretnutie dňa 02.09.2020 o 9:00 hod. pri budove školy.

Na informatívnom stretnutí dňa 02.09.2020 žiadame o predloženie dokumentov:

  • Zdravotný dotazník (na stiahnutie v prílohe nižšie)
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (na stiahnutie v prílohe nižšie)
  • Kópiu vysvedčenia z 9.ročníka ZŠ, respektíve vysvedčenie z príslušného ročníka 8.ročného gymnázia
  • Kópiu rodného listu

Na stretnutí vedenie školy oboznámi študentov s programom školy a plánom vyučovacieho procesu pre mesiac september 2020. Škola sa riadi usmerneniami Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky pre prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

- Pre obdobie od 03.09.2020 do 14.09.2020 budú vysvetlené pokyny a program školy pre jednotlivé odbory.
- Zmena plánu a priebehu programu bude vyhradená s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR, alebo krízového štábu SR.


Študenti a študentky 2. roč.,3. roč. a 4. ročníka maturitného štúdia a študenti 2. roč. a 3. ročníka vyššieho odborného štúdia sa INFORMATÍVNEHO STRETNUTIA nezúčastňujú. Od dňa 25.08.2020 budú elektronicky informovaní (email, edupage) o programe od 03.09.2020 do 16.09.2020. od svojich vedúcich odborov, resp. triednych učiteľov. (platí len pre 2. roč.,3. roč. a 4. ročníka maturitného štúdia a študenti 2. roč. a 3. ročníka vyššieho odborného štúdia. Na stretnutí dňa 03.09.2020 žiadame o predloženie dokumentov: Zdravotný dotazník (na stiahnutie v prílohe nižšie), Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (na stiahnutie v prílohe nižšie)2.


Povinnosti zákonného zástupcu, študenta:

(Všetky informácie a dokumenty na stiahnutie v súvislosti so začiatkom školského roka a epidémiou COVID 19 nájdete na stránke Ministerstva školstva SR.)

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
- V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

.
.
.
.


Zákonný zástupca resp. študent/-ka pri prvom nástupe do školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, znova ho predloží, pokiaľ študent/-ka preruší dochádzku v trvaní viac ako 3 dni.

Študenti a študentky, ktorí prichádzajú z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky musia ísť do povinnej 5 dňovej karantény a zároveň sa musia preukázať negatívnym testom nie starším ako 3 dni na koronavírus pri nástupe na internát a do školy.

V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy. Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok pravidlá uvedené pre jednotlivé fázy.

Školský rok 2020/2021 sa začína 2.septembra 2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

>>> Všetky informácie a dokumenty na stiahnutie v súvislosti so začiatkom školského roka a epidémiou COVID 19 nájdete na stránke Ministerstva školstva SR.

>>> Kontakt - Škola dizajnu: ssus@ssus.sk / +421 2 434 108 02

.
.

>>> INFORMAČNÝ KANÁL - COVID-19

temp_file_Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_alebo_plnoletého_žiaka_o_bezinfekčnosti1.docx Zdravotný_dotazník_a_Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_alebo_plnoletého_žiaka.docx Podmienky_vstupu_do_školy.docx
Infografika 1
Infografika 1
Infografika 2
Infografika 2
Infografika 3
Infografika 3
Infografika 4
Infografika 4
Infografika 5
Infografika 5
Rozvrh 3.9. - prvy rocnik
Rozvrh 3.9. - prvy rocnik
Rozvrh 4.9. - prvy rocnik
Rozvrh 4.9. - prvy rocnik
Rozvrh 3.9. - 2., 3., 4. rocnik
Rozvrh 3.9. - 2., 3., 4. rocnik
Rozvrh 4.9. - 2., 3., 4. rocnik
Rozvrh 4.9. - 2., 3., 4. rocnik