Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Film a Animácia

Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – Film a Animácia
Dokumenty na stiahnutie:


> Výzva na predkladanie ponúk - film a animácia
> Príloha č. 1 Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa
> Príloha č. 2 Cenová ponuka_návrh na plnenie kritérií
> Príloha č. 3 Návrh Zmluvy
> Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky

> Záznam z prieskumu trhu - film a animácia

> Kúpna zmluva + prílohy