​USMERNENIE: PRIJÍMACIE KONANIE – VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie pre uchádzačov o POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Škola dizajnu zabezpečí vzhľadom na aktuálnu situáciu dištančnou formou – prostredníctvom elektronickej a tradičnej pošty.>>> PRIHLÁŠKA

​***

Milí uchádzači a uchádzačky o vyššie odborné štúdium,PRIJÍMACIE KONANIE PRE VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM bude v roku 2020 pozostávať z troch častí:


1. hodnotenie portfólia vlastných prác

2. vedomostný test

3. motivačný list1.

Uchádzač si vyberie z vlastnej tvorby max. šesť svojich výtvarných prác (alebo iných prác) podľa vlastného uváženia, zrealizovaných za posledné obdobie, a tie doručí Škole dizajnu elektronicky, poštou, alebo osobne. (info nižšie) Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania si uchádzači môžu svoje práce prevziať späť počas úradných hodín sekretariátu, resp. vo vopred dohodnutých termínoch.

2.

Súčasťou prijímacieho konania je aj vypracovanie vedomostného testu, ktorý bude uchádzačom doručený poštou, resp. si test pre svoj odbor môžu stiahnuť aj tu (nižšie) a otvoriť ho heslom, ktoré im bude doručené taktiež poštou.

3.

V motivačnom liste uchádzač vysvetlí v rozsahu max. 1000 znakov (vrátane medzier) svoj záujem o odbor, na ktorý sa hlási, motiváciu študovať a spomenie svoje prípadné skúsenosti, alebo úspechy v oblasti umenia, dizajnu či iných relevantných oblastí.


Vedomostné testy pre jednotlivé odbory na stiahnutie:


- ANIMOVANÁ TVORBA
- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
- FOTOGRAFIA
- INTERIÉROVÝ DIZAJN
- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
- TEXTILNÝ A ODEVNÝ DIZAJN

>>> Doručenie prihlášok, prác, testov a motivačného listu POŠTOU:
Obal alebo obálka bude označená menom a priezviskom uchádzača a na obálke sa uvedie odbor, na ktorý sa uchádzač hlási. Obálku prosíme zaslať na adresu školy: Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava do 10. 6. 2020 (prvý termín), resp. do 3. 9. 2020 (druhý termín). Po oznámení rozhodnutia na školskom webe, resp. elektronicky na mail uchádzača o prijatí/neprijatí si uchádzači môžu svoje práce prevziať späť.

>>> Doručenie prihlášok, prác, testov a motivačného listu ELEKTRONICKY:
Vo formate „ZIP“, „RAR“ alebo v inom kompresnom archivačnom formáte na e-mail školy: ssus@ssus.sk do 10. 6. 2020 (prvý termín), resp. do 3. 9. 2020 (druhý termín).

>>> Doručenie prihlášok, prác, testov a motivačného listu OSOBNE:
Uchádzač, alebo ním poverená osoba prinesie obálku osobne v dňoch 1. 6. 2020, alebo 3. 6. 2020 v čase od 9:00 do 11:00 k vchodu do budovy školy. Pripravená služba ju prevezme pri samozrejmom dodržaní všetkých hygienických opatrení. Prípadná zmena termínu osobného prevzatia bude okamžite elektronicky zverejnená, alebo zaslaná na e-mailové adresy.


>>>VÝSLEDKY

Hodnotenie doručených materiálov bude vykonávané pedagogickými komisiami jednotlivých odborov priebežne a uchádzači budú výsledkoch aj priebežne informovaní. Po oznámení rozhodnutia si uchádzači môžu svoje práce prevziať späť.


>>> PRIHLÁŠKAPrijatým študentom bude zaslané oficiálne rozhodnutie o prijatí do 3 pracovných dní od rozhodnutia komisie.

Prajeme Vám veľa úspechov a ospravedlňujeme sa za zmeny a prípadné nepríjemnosti spôsobené súčasnou nepriaznivou situáciou. Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám všetko dobré!
.

.
.


Kontakty

Sekretariát: +421 2 434 10 802
Zástupkyňa riaditeľa – Mgr. Jana Mináriková: +421 917 831 941
Tajomníčka školy – Mgr. Veronika Segešová: +421 908 186 948
E-mail: ssus@ssus.sk
Web: www.skoladesignu.sk

Adresa: Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava