Doplňujúce voľby do Rady školy, 11. - 12. 10. 2023

VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB ČLENOV RADY ŠKOLY

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z. z. a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z. vyhlasujeme doplňujúce voľby členov Rady školy pri Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču, t. j. konkrétne 2 zástupcov rodičov a 1 zástupcu žiakov v termíne od 11. októbra 2023, 12:00 hod. do 12. októbra 2023, 12:00 hod. podľa nasledovného volebného poriadku:

Volebný poriadok pre doplňujúce voľby členov Rady školy pri Súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču

1. Voľby 2 zástupcov rodičov spomedzi všetkých rodičov žiakov školy a 1 zástupcu žiakov spomedzi všetkých žiakov školy do Rady školy sa uskutočnia anonymným hlasovaním, ktoré prebehne online prostredníctvom formulára Google Forms: https://forms.gle/4dSFCyxnx21q9ahdA v termíne od 11. októbra 2023, 12:00 hod do 12. októbra 2023, 12:00 hod.
2. Ak sa hlasovania nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy predĺži hlasovanie o 1 deň, pričom po predĺžení hlasovania nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.
3. Riaditeľ ustanovil volebnú komisiu zloženú zo zamestnancov školy: Ľuboš Lehocký (predseda), Roman Balko, Veronika Segešová
4. Volebná komisia po skončení volieb vyhodnotí hlasovanie, vyhotoví zápisnicu z volieb a zverejní výsledky volieb na internetovej stránke Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču www.skoladizajnu.sk.>>> VÝSLEDKY VOLIEB

Novými členkami Rady školy sa na základe výsledkov volieb stávajú ako zástupkyne rodičov: doc. Phdr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. a Bc. Lenka Nagyová. Novým členom Rady školy sa na základe výsledkov volieb stáva ako zástupca žiakov Jerguš Čech.


ZÁPISNICA z 13. 10. 2023 je v prílohe nižšie

Rada_Skoly,_SSUPBB,_vyhlasenie_volieb.pdf ZÁPISNICA_z_volieb_do_RŠ_10.2023,_sken.pdf