Zápisnica z rokovania RŠ, 20.11.2023

Termín zasadnutia:
20. 11. 2023, 15:00

Prítomní členovia Rady školy:
Roman Balko
Vladimír Repčík
Bohumil Bača
Mária Beňačková Rišková – pripojená online
Ľuboš Lehocký
Matej Kokles
Magdaléna Kvasnicová
Lenka Nagyová
Jerguš Čech

Program zasadnutia
1. Oboznámenie sa so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2022/2023
2. Prerokovanie procesu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Uznesenie
1. Rada školy berie na vedomie a odporúča Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2022/2023 na schválenie zriaďovateľovi Mgr. art. Daliborovi Bačovi.
2. Rada školy berie na vedomie a odporúča na zverejnenie text vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy v znení podľa prílohy 1 pri dodržaní termínov tak, aby bola realizovateľná podmienka podľa Zákona č. 596/2003 Z. z § 4, ods. 4, ktorý stanovuje, že „návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.

Prílohy (dostupné na sekretariáte školy)
1. Znenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
2. Prezenčná listina prítomných členov a členiek RŠ

ZÁPISNICA_zo_zasadnutia_RŠ_20.11.2023.pdf