INFO PRE UCHÁDZAČOV: VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

PRIJÍMAČKY:  12. JÚN 2024 na Panenskej ulici 28 v Bratislave


POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Trojročné vyššie odborné štúdium (VOŠ) je určené pre absolventky a absolventov akýchkoľvek stredných škôl s maturitou.


O ŠTÚDIU

Vzdelávanie pod vedením pedagogického kolektívu so skúsenosťami z praxe z jednotlivých odborov zahŕňa praktické cvičenia, teoretické vyučovanie, konzultácie, exkurzie, prednášky externých odborníkov a odborníčok z oblasti umenia, dizajnu, kultúry, biznisu, médií, reklamy a kreatívneho priemyslu, pričom dôraz sa kladie na praktickú prípravu, v zmysle priameho nadviazania na následnú profesijnú prax. Študentky a študenti absolvujú prax a pracujú na reálnych zadaniach a zákazkách už počas štúdia.

VOŠ sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS – diplomovaný špecialista.

PRIHLÁŠKY

Prihlášky na trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť kedykoľvek pred termínom prijímacieho konania. PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>> TU alebo v prílohe nižšie.

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 12. JÚN 2024

ABSOLVENTSKÝ PROFIL

Okrem vysokej úrovne pripravenosti pre pracovný trh alebo vysokoškolské štúdium a vysokej úrovne vedomostí, zručností a skúseností, ktoré bezprostredne súvisia s teóriou a najmä praxou v jednotlivých odboroch VOŠ, získavajú študentky a študenti prehľad v kultúre, dejinách a súčasnosti umenia, dizajnu a svojho odboru, dokážu vnímať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť kultúrnu produkciu, umeleckú a dizajnérsku tvorbu z technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiska v interdisciplinárnom kontexte, vedia kriticky, technicky a kreatívne myslieť, efektívne zhodnotiť a vo vlastnej práci aplikovať aktuálne trendy vo svojom odbore, súčasnom umení a dizajne, vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci, multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia.

Absolventi a absolventky vedia pracovať samostatne aj v tíme, kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo, dokážu pohotovo riešiť neočakávané situácie a ponúkať originálne riešenia, vedia s klientom viesť dialóg k spokojnosti všetkých zúčastnených, využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore, posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami, majú základné vedomosti z ekonomiky a marketingu, aby si mohli založiť vlastnú značku.

PRIJÍMACÍ POHOVOR

Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu. Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Na Škole dizajnu môžu študenti a študentky získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:
- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
- INTERIÉROVÝ DIZAJN
- TEXTILNÝ DIZAJN
- ANIMOVANÁ TVORBA (so zameraním na herný dizajn, vývoj hier, aplikácie v hernom dizajne)
- FOTOGRAFIA (so zameraním na multimédiá: fotografia, filmová tvorba, video, animácia, grafický dizajn)

O ŠKOLE

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ

INFO O ŠTÚDIU

Mgr. Lucia Gavulová, zástupkyňa pre vyššie odborné štúdium: lucia.gavulova@ssus.sk / +421 2 402 591 59

Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (pre doručenie prihlášky)

Škola dizajnu – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

MIESTO VYUČOVANIA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Panenská 28
Bratislava

PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium1.pdf