Národný projekt: Podpora pomáhajúcich profesií 3


​Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču je zapojená v Národnom projekte Podpora pomáhajúcich profesií 3. Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý je financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

- prostredníctvom pôsobenia pomáhajúcich profesií podporiť zabezpečenie rovností príležitostí vo vzdelávaní;
- prostredníctvom pôsobenia pozície školského digitálneho koordinátora podporiť digitálnu transformáciu vzdelávania.

Špecifické ciele:

Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práce okrem iného prostredníctvom potvrdzovania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností, a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy.

Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.

Vďaka projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 realizujeme aktivity školského digitálneho koordinátora a školského psychologického a kariérneho poradenstva.