Prečo študovať na Škole dizajnu? / Ponúkame zaujímavé odbory

​ŠKOLA DIZAJNU JE SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, KTORÁ PONÚKA VZDELANIE V ROZMANITÝCH OBLASTIACH DIZAJNU, ÚŽITKOVÉHO UMENIA, ODVETVIACH KREATÍVNEHO PRIEMYSLU A KULTÚRY. NAŠA ŠKOLA STOJÍ NA TROCH PILIEROCH: INŠPIRATÍVNE TEMATICKÉ PLÁNY ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, KVALITNÝ PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV A AKTÍVNA SPOLUPRÁCA SO ZAMESTNÁVATEĽMI, S ODBORNOU A KULTÚRNOU SFÉROU A SO ZAHRANIČNÝMI ŠKOLAMI A PARTNERMI.
DIZAJN INTERIÉRU

Riešime komplexné návrhy interiérov, navrhujeme interiérové prvky, dizajn obytných, verejných a obchodných priestorov, konštruujeme technické výkresy, výtvarno-technickú dokumentáciu a 3D vizualizácie, navrhujeme v rôznych softvéroch využívaných v architektonickej a interiérovej tvorbe. Tvoríme nové koncepty interiérových riešení a inovujeme tradičné koncepcie. Ovládame problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov, máme znalosti z architektúry, prehľad a cit na poli interiérového dizajnu a umenia. Dokážeme tiež navrhovať dekorácie a scénografiu podujatí. Uplatňujeme analytické a kreatívne myslenie, vieme prezentovať výstupy svojej práce a viesť s klientom dialóg smerujúci k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

/

ANIMOVANÁ TVORBA

Vieme vytvoriť animovaný alebo hraný film, nakrúcať a zvládnuť tradičné animačné techniky, vymyslieť a urobiť kreslenú a počítačovú 2D a 3D animáciu, navrhnúť a zrealizovať prvky virtuálnej grafiky, znelky, jingle, hudobné videoklipy, reklamy, upútavky. Dokážeme aplikovať v praxi princípy scenáristickej tvorby, dramaturgie, réžie, strihu, zvuku, produkcie a distribúcie audiovizuálneho diela, vieme výborne kresliť, modelovať, vyrábať si vlastné rekvizity a používať rôzne špecializované softvéry. Máme prehľad v dejinách výtvarného umenia, filmu a animovanej tvorby, sme schopní pracovať samostatne aj vo filmovom štábe, obhájiť si svoju prácu a prezentovať vlastné portfólio.

/

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA

Vykonávame tvorivú činnosť v oblasti audiovizuálnej tvorby a orientujeme sa v profesionálnom svete filmu, televízie a médií. Máme profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník, skúsenosti z tvorby rozličných filmových produktov a autorskej tvorby, vieme používať filmovú, televíznu, fotografickú a zvukovú techniku. Pohybujeme sa v oblasti tvorby a postprodukcie krátkych filmov, videí, reklamných spotov alebo akéhokoľvek audiovizuálneho diela, tvorby scenárov a storyboardov. Disponujeme znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, kamery, zvuku, strihu, obrazových techník, dramaturgie, scenáristiky, produkcie a filmovej výroby. Sme oboznámení s tvorbou a problematikou PR, etiky v masmédiách, reklamy, marketingu a vieme pracovať samostatne aj tímovo vo filmovom a televíznom štábe.

/

PRIEMYSELNÝ DIZAJN

Venujeme sa navrhovaniu a výrobe produktov – prototypov „od príboru po automobil“ vrátane ich výtvarno-technickej dokumentácie pre rôzne odvetvia produktového dizajnu, úžitkového umenia, transport dizajnu, interiérového dizajnu, športu, spotrebného priemyslu, art dizajnu a voľného umenia. Ovládame a pri tvorbe využívame tradičnú a digitálnu kresbu a 3D modelovanie, 2D a 3D špecializované softvéry, stroje, nástroje a technológie používané pri prototypovaní a výrobe produktov. Poznáme a uplatňujeme rôzne technologické a výrobné postupy či inovatívne myšlienky a poznatky zo svojho odboru, máme prehľad a cit v oblasti dizajnu a umenia, snažíme sa kriticky, technicky a kreatívne uvažovať , vytvárať a prezentovať premyslené a funkčné návrhy s ohľadom na konkrétnych užívateľov.

/

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN

Tvoríme komunikačný dizajn – plagáty, knihy, publikácie, kampane, printové a digitálne reklamy, písmo a typografiu, firemné identity vrátane komplexných dizajnmanuálov, logá a rozmanité propagačné materiály. Venujeme sa 2D a 3D grafike počítačových hier, navrhovaniu orientačných systémov, 3D navrhovaniu a modelovaniu vo fyzickom a digitálnom prostredí, úprave a retušovaniu fotografií, aplikáciám grafického dizajnu v iných odvetviach, tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe, grafike, ilustrácii či voľnému umeniu. Máme prehľad v dejinách umenia a aktuálnych dizajnérskych trendoch a pokročilé zručnosti v používaní softvérov a techniky využívanej v našom odbore. Vieme pracovať samostatne aj v tíme, pohotovo riešiť neočakávané situácie, ponúkať klientom originálne návrhy, sebavedomo si obhájiť svoju prácu, ale byť aj primerane sebakritickí.

/

GRAFICKÝ DIZAJN

Tvoríme voľnú a komerčnú grafiku, ilustráciu a komunikačný dizajn – plagáty, reklamné vizuály, knihy, publikácie, kampane, písmo a typografiu, orientačné systémy, webdizajn a multimediálnu grafiku, firemné identity vrátane komplexných dizajnmanuálov, logá, webové alebo mobilné aplikácie. Ovládame úpravu a retušovanie fotografií, realizujeme aplikácie grafického dizajnu v iných disciplínach, venujeme sa tradičnej a digitálnej kresbe, maľbe a voľnému umeniu, máme zručnosti v ovládaní softvérov a techniky využívanej vo svojom odbore a prehľad v dejinách a súčasnosti grafického dizajnu. Vieme navrhovať a realizovať kreatívne ideové, technické a materiálové riešenia, sebavedomo prezentovať svoju prácu a pohotovo riešiť situácie, ktoré dizajnérska prax prináša.

/

ODEVNÝ DIZAJN

Navrhujeme a zhotovujeme originálne súčasné odevy a odevné kolekcie založené na princípe environmentálnej udržateľnosti a etickom prístupe. Dokážeme navrhovať a zhotovovať strihy, aplikovať súčasné a historické textilné techniky, zorganizovať a uskutočniť módnu prehliadku a prezentovať na nej vlastné modely. Venujeme sa aj navrhovaniu dobových odevov, kostýmov, recyklovaniu a upcyclovaniu textilu, tvorbe textilného šperku a objektu, odevným a bytovým doplnkom, módnej kresbe, stylingu a módnym konzultáciám. Máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a odievania, sledujeme a tvorivo autorsky reagujeme na aktuálne trendy, dokážeme profesionálne prezentovať portfólio svojej práce.

/

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

Pracujeme a tvoríme v oblasti klasickej a digitálnej fotografie, videa, dokumentárnej, žurnalistickej, módnej, portrétnej, športovej, umeleckej fotografie a ďalších žánrov, poznáme ich špecifiká a vieme ich aplikovať vo svojej práci. Máme skúsenosti s počítačovou postprodukciou obrazu, tvorbou fotoilustrácií, fotografických publikácií, printovej a digitálnej reklamy. Vieme využiť fotografický obraz v grafickom dizajne, vizuálnej komunikácii a voľnej umeleckej tvorbe. Ovládame softvéry využívané pri práci s fotografiou a videom, vieme uplatniť variabilné technologické postupy v tvorivom procese a pri realizácii zákaziek, máme prehľad v dejinách a súčasnosti umenia a fotografie, dokážeme analyzovať a vo vlastnej práci aplikovať súčasné trendy vizuálnej komunikácie, vieme pracovať kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo.

/

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Reportáž z Paris Fashion Week,Zoja Hummelová, odbor Fotografický dizajn
Reportáž z Paris Fashion Week,Zoja Hummelová, odbor Fotografický dizajn
Odevná kolekcia z odboru Odevný dizajn
Odevná kolekcia z odboru Odevný dizajn
Počítačový 3D model flakóna, odbor Grafický a priestorový dizajn
Počítačový 3D model flakóna, odbor Grafický a priestorový dizajn
Logotyp a plagát pre ZOO Bratislava, odbor Grafický dizajn
Logotyp a plagát pre ZOO Bratislava, odbor Grafický dizajn
Návrh a vizuálizacia interiéru, odbor Dizajn interiéru
Návrh a vizuálizacia interiéru, odbor Dizajn interiéru
Dizajn svietidla, odbor Priemyselný dizajn
Dizajn svietidla, odbor Priemyselný dizajn
Zuzana Hodulová - Aatami, 3D počítačová animácia, 2023, Škola dizajnu