Výstava & umelecko-vzdelávací projekt proti dezinformáciám so SNSĽP

Spoločne so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva (SNSĽP) sme realizovali pod pedagogickým vedením Romana Balka a Michala Mečára umelecko-vzdelávací projekt na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v Škole dizajnu. Projekt bol zameraný na zvyšovanie odolnosti školskej komunity voči pôsobeniu dezinformácií.


Zástupcovia SNSĽP Radka Vicenová, Anna Máriássyová a Jakub Popík realizovali na našej školy 3 modelové workshopy pre žiakov 1. - 3. ročníka a vytvorili metodický materiál, na základe ktorého sme tematiku zamedzenia šírenia dezinformácií v škole ďalej rozvíjali prostredníctvom pedagogického tímu všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí uskutočnili ďalšie workshopy.

Študentská skupina z odboru Grafický dizajn pod vedením vedúceho odboru Michala Mečára a v metodickej spolupráci so SNSĽP realizovali následne zadanie - Tvorba plagátov zameraných proti šíreniu dezinformácií na škole. Zástupcovia SNSĽP uskutočnil aj priebežné konzultácie v procese umeleckej tvorby, ktoré boli zamerané na komunikáciu uvedenej tematiky prostredníctvom vytváraného plagátu.

Z vytvorených prác sme uskutočnili výstavu, ktorá bola spojená aj s diskusiou o spôsoboch ako zamedziť šíreniu dezinformácií v školskom prostredí. Vytvorené diela - plagáty môžu byť použité aj v rôznych kampaniach na zamedzenie šírenia dezinformácií na školách.

Foto: Ana Horníková