Založenie Školy dizajnu


ŠKOLU DIZAJNU ZALOŽIL V ROKU 1998 BOHUMIL BAČA, AKAD. MALIAR, KTORÝ BOL JEJ ZRIAĎOVATEĽOM DO ROKU 2021
>>> Monografia tvorby zakladateľa školy a príbeh vzniku Školy dizajnu a prvých rokov jej fungovania.
Úryvok z monografie Bohumila Baču (vyd. 2007):

Pri bilancovaní môjho úsilia a úsilia celého pedagogického kolektívu a ostatných pracovníkov školy môžem skonštatovať, že sme vytvorili školu, ktorá sa vyprofilovala na modernú a flexibilnú so zameraním na dizajn.

Tým, že kladieme dôraz popri klasických disciplínach i na technológie nové, súčasné a vyučovací proces je dopĺňaný teoretickou výučbou na kvalitnej úrovni žiaci u nás dostávajú kompletné vzdelanie, ktoré reflektuje na súčasné požiadavky trhu. V samotnom vyučovacom procese vytvárame podmienky na prepojenie vzdelania s praxou, či je to pomocou grantov, spolupráce s rôznymi firmami a tiež riešením konkrétnych objednávok, ktoré riešia študenti spolu s odbornými pedagógmi. Týmto spôsobom žiaci spoznávajú celý proces tvorby od konzultácií s objednávateľom cez prezentáciu ukážok až po samotnú realizáciu produktu.

V histórii školy sa vystriedalo viacero pedagógov a pracovníkov, ktorí väčšou či menšou mierou prispeli k súčasnej podobe školy. Zlomové bolo rozhodnutie v roku 2002 vypracovávať nové základné pedagogické dokumenty (ZPD). Bola to opäť tímová práca, za čo vďačím svojím spolupracovníkom a RNDr. Márii Pavleovej ako koordinátorke celého procesu tvorby učebných plánov a osnov.

ZPD sme vypracovali pre štvorročné štúdium ukončené maturitou v odbore dizajn so štyrmi odbornými zameraniami:
- grafický a priestorový dizajn
- fotografický dizajn
- priemyselný dizajn
- odevný dizajn

Na pomaturitnom štúdiu sme vypracovali učebné osnovy a plány pre trojročné vyššie odborné štúdium.

Na príprave ZPD odboru dizajn (štvorročné štúdium) spolupracovali:
- Bohumil Bača, akad. maliar – zakladateľ školy a zriaďovateľ do roku 2021 a odborný garant
- Mgr. art. Jana Milatová
- Mgr. art. Štefan Oslej
- Oľga Mózsiová
- Lucia Juricová
- Mgr. art. Peter Fašanok
- Mgr. art. Roman Bezák
- Mgr. art. Jana Kirschnerová
Na príprave ZPD študijného odboru grafika vizuálnych komunikácií spolupracovali:
- Bohumil Bača, akad. maliar – zakladateľ školy a zriaďovateľ do roku 2021 a odborný garant
- Dušan Junek, grafický dizajnér
- Mgr. art. Iveta Bencová
- Mgr. art. Miloš Kopták
- Mgr. Nataša Hančovská
- Mgr. Bohunka Koklesová
- PhDr. Viliam Dúbravský
- Bc. Mária Rojková
- Ing. Cecília Kyndlová
- Mgr. Zdeno Kolesár

Okrem spomínaných pedagógov sa veľkou mierou na skvalitnení odbornej výučby podieľali Mgr. art. Ľubomír Paľo, Bc. Bibiana Marková, odevná dizajnérka Michaela Trizuljaková a Mgr. art. Pavla Trizuljaková.

Na záver tohto hodnotenia vývoja školy musím znovu zdôrazniť, že vytvorenie takejto školy je dielo kolektívne. Ja som prispel svojou odbornou skúsenosťou a organizačnými schopnosťami a ďalší svojimi špecifickými schopnosťami a schopnosťou prepájať jednotlivé odbornosti. Neustále vylepšovanie učebného obsahu, skvalitňovanie práce pedagógov to je cieľom ďalšieho vývoja školy.
Príchodom môjho syna Mgr. art. Dalibora Baču škola získala ďalšiu dynamiku a veľa aktivít, ktoré skvalitňujú vyučovací proces a prezentujú ju navonok (výstavy, súťaže, publikovanie v tlači). Je tiež iniciátorom pripravovaného kompletného vyššieho odborného štúdia, ktoré sme začali vypracovávať a malo by svojím zameraním a obsahom vyplniť medzeru v umeleckom školstve výtvarného zamerania na Slovensku.

Menovaním riaditeľky Mgr. Ingrid Bartekovej sa sily riadenia primerane rozdelili, čo prospieva kvalite a fungovaniu školy. Na zver musím spomenúť a zdôrazniť, že bez mojej manželky RNDr. Zdeny Bačovej by som zámer vytvoriť svoju školu nezvládol. Bola mi radcom, oporou.

Všetkým ďakujem za spoluprácu.


Bohumil Bača


>>> SÚČASNOSŤ ŠKOLY

>>> AKTUÁLNE PERSONÁLNE OBSADENIE ŠKOLY