NOVINKA: možnosť dištančného štúdia manažmentu umenia a dizajnu

21 Dec 2017

ŠKOLA DIZAJNU V BRATISLAVE PONÚKA TROJROČNÉ POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM MANAŽMENTU UMENIA A DIZAJNU (MUAD) – V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 AJ DIŠTANČNOU FORMOU.

Študent si k odboru MUaD vyberá ďalší povinne voliteľný doplnkový predmet: Fotografia – žurnalistická fotografia, Grafika vizuálnych komunikácií, Interiérový dizajn, Filmová a mediálna tvorba, Animovaná tvorba alebo Odevný a textilný dizajn.

Vďaka ďalšiemu výberovému predmetu tak študent získava prehľad, skúsenosti a špecializáciu aj v doplnkovom odbore a vďaka tomu je ešte komplexnejšie pripravený na prax a vstup na pracovný trh.

Dištančnou formou štúdia sa rozumie výučba prostredníctvom elektronickej komunikácie, absolvovanie blokovej výučby raz týždenne, alebo podľa dohody s pedagógom.

Absolventom je po úspešnej skúške udeľovaný titul DiS – diplomovaný špecialista.

>>> VIAC INFO O ODBORE

Prvý termín prijímacích pohovorov bude 19. 6. 2018. - PRIHLÁŠKA

.
.