a Animovaná tvorba

http://www.animovanatvorba.sk vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Po absolvovaní štúdia disponujú študenti a študentky teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie a animácie.

Absolventi majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch 2D animácia, 3D animácia, vizuálne efekty, scenáristika, dramaturgia, réžia, strih, zvuk, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela. Študenti tiež získavajú prehľad v právnych normách v audiovizuálnej oblasti a ovládajú terminológiu z odborov audiovízia a animácia v anglickom jazyku.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi odboru Animovaná tvorba sa môžu uplatniť napríklad v prostredí filmovej výroby, televízie, reklamy, marketingu, kreatívnych štúdií a umeleckej tvorby ako samostatní profesionáli a tvorcovia komplexných prezentačných, reklamných či hudobných videí, animovaných prvkov webu, televíznych kampaní a upútaviek, autori animovaných filmov či špecialisti vizuálnych efektov, strihači, režiséri, alebo asistenti členov filmového a televízneho štábu.

Študenti a absolventi odboru

Tomáš Zámečník | Anita Hamarová | Martina Sajková | Daniela Krnáčová | Matej Ilenčík | Michal Dujsík | Miroslav Kardos | Ján Brlej | Barbora Ďatková | Stanislav Banás | Eliška Balaščáková | Adam Dulanský | Ján Jutko | Ľubica Menczerová