Smernica o oznamovaní a preverovaní protispoločenskej činnostiOznamovanie protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), a Smernice o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (v prílohe nižšie) zverejňujeme meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona tajomník školy pre ekonomické záležitosti – Monika Bednáriková.

1. Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

a) písomne na adresu Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivánska cesta 21, 821 04 Bratislava, tajomník školy pre ekonomické záležitosti, Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ”.
b) ústne prostredníctvom zodpovednej osoby, vyplnením formulára „Oznámenie protispoločenskej činnosti“, ktorý tvorí prílohu č. 1. tejto smernice.
c) elektronicky na mailovú adresu zodpovednej osoby: oznamenia@ssus.sk.

2. písomné oznámenie doručené do podateľne SŠUP označené ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.

3. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

SMERNICA_32023.pdf