ŠKOLA DIZAJNU - NA ČOM NÁM ZÁLEŽÍ

ŠKOLA DIZAJNU

Škola dizajnu je súkromná škola umeleckého priemyslu s 25 ročnými skúsenosťami, ktorá svoje študentky a študentov vzdeláva tak, aby boli komplexne pripravení pre prax, mohli pokračovať vo vyššom odbornom štúdiu, alebo na vysokej škole. Rozvíjame ich talent, zručnosti, myslenie, hodnotové postoje a tvorivé uvažovanie o dizajne, umení a spoločnosti. Naši učitelia a učiteľky pristupujú ku každému individuálne. Pod ich vedením sa študenti a študentky profilujú smerom ku kreatívnej a samostatnej tvorbe založenej na pozitívnych hodnotách. Je to naša kľúčová zodpovednosť.


NAŠE HODNOTY

Pre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité, aby naše študentky a študenti mohli slobodne, ale s rešpektom k iným vyjadriť svoj názor, kreatívne realizovať svoje dielo, rozvíjať svoj talent, individualitu, ale aj schopnosť spolupráce a aby mali podporu v snahe prekračovať vlastné tvorivé a intelektuálne horizonty.

Naša škola stojí na troch pilieroch: inšpiratívne
tematické plány študijných odborov, kvalitný pedagogický kolektív a
aktívna spolupráca so zamestnávateľmi, s odbornou a kultúrnou sférou či
so zahraničnými školami a partnermi prostredníctvom stáží, workshopov,
tvorivých a vzdelávacích mobilít.


Je pre nás dôležité, aby sa študenti a študentky naučili vnímať svet v širších kontextoch, aby kriticky premýšľali, aby si kládli otázky a hľadali odpovede. Naša výuka a prax ponúka šancu stať sa nie len kvalitnými a rozhľadenými, ale aj zodpovednými dizajnérmi a dizajnérkami, ľuďmi, ktorí dokážu tvoriť a posúvať existujúce štandardy vo svojich odboroch.


ČO PODPORUJEME

Poslaním Školy dizajnu je podporovať nezávislé myslenie v kreatívnom a vizuálnom prostredí. Podporujeme zvedavosť, vlastné nápady, objavy, experimenty, jednoducho všetko, čím sa prejavuje talent a uvažovanie našich študentov a študentiek. Zároveň si uvedomujeme, že talent musí byť podporený trpezlivosťou, sebadisciplínou, intelektuálnym rozvojom, teóriou prepojenou s praxou, štúdiom jazykov a medzinárodnou skúsenosťou. Poznanie o svete pre nás zahŕňa aj sociálny a ekologický rozmer. Rozprávame sa o problémoch spoločnosti, všímame si environmentálne problémy, uvažujeme o riešeniach. Esenciálne dôležité sú pre nás vzájomný rešpekt, podpora a ohľaduplný prístup k sebe, k iným a k svetu.


PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV

Náš pedagogický kolektív tvoria ľudia z praxe, profesionálky a profesionáli z oblasti dizajnu a umenia. Vždy sa snažia študentky a študentov viesť k najlepším možným výsledkom, pričom rešpektujú a rozvíjajú ich záujmy, špecifický talent a odborné preferencie. Naši učitelia a učiteľky majú prehľad a skúsenosti s rôznymi umeleckými a dizajnérskymi disciplínami, formami a spôsobmi uvažovania. V procese štúdia a tvorby vedú študentov a študentky k nachádzaniu vlastných tvorivých ciest, ktorých súčasťou je sebaspoznávanie a sebareflexia.


ŠKOLA AKO OTÁZNIK

Pýtame sa viac ako odpovedáme. Ako môžem transformovať obyčajné na výnimočné? Čo je zmyslom mojej tvorby? Čo sme vytvorili? Som na dobrej škole? Odpovede študenti a študentky nachádzajú počas svojho štúdia a tvorby. Kryštalizácia a vyjadrenie vlastných myšlienok a postojov prebieha počas štúdia a vrcholí v záverečných ročníkoch prezentáciou absolventských práca a ich obhajobami.

>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> NAŠE AKTIVITY

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM