História & Koncepcia

ŠKOLA DIZAJNU

HISTÓRIA

Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu založil v roku 1998 akademický maliar Bohumil Bača. Od svojho vzniku vychovala desiatky tvorivých absolventov, ktorí pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa mimoriadne úspešne etablovali vo svojej profesii.

Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie vo vzdelávacom programe štvorročného maturitného štúdia v odboroch:

8259 M animovaná tvorba

8299 M dizajn interiéru

8294 M 03 obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn

8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn

8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn

8221 M 14 dizajn - odevný dizajn

8296 M 00 - grafický dizajn

Štvorročné denné štúdium je určené pre absolventov základných škôl. Štúdium poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie, ukončuje sa maturitnou skúškou.

V roku 2010 začala Škola dizajnu ako prvá na Slovensku zabezpečovať aj vyššie odborné štúdium, ktoré sa ukončuje absolventskou skúškou s právom absolventa používať titul DiS. - Diplomovaný špecialista v odboroch:

8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA

8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN

8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

Trojročné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním. Štúdium poskytuje vyššie odborné vzdelanie. Ukončuje sa absolventskou skúškou s právom používať titul DiS (Diplomovaný špecialista). Obsahové zameranie školského vzdelávacieho programu v jednotlivých odboroch je orientované na odborné vzdelávanie a praktickú prípravu a je na úrovni terciárneho vzdelania - ISCED 5B (Medzinárodná štandarda klasifikácie UNESCO).


KONCEPCIA


KVALITNÉ A KOMPLEXNÉ VZDELANIE PRE PRAX

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (SSUŠD) sa zameriava na dôsledné prepájanie umenia a remesla, na syntézu výtvarných zručností a práce s technológiami a na spojenie teórie a praxe v oblasti dizajnu.

Cieľom a poslaním školy je rozvoj vedomostí a zručností študentov v celej šírke vizuálnej kultúry a kultivácia ich schopnosti pracovať s vizuálnym jazykom tak, aby sa produkty, ktoré vytvoria, stali realizáciou idey vo forme a funkcii. Okrem odborov maturitného štúdia poskytuje SSUŠD aj možnosť vyššieho odborného štúdia, po absolvovaní ktorého je absolventom udelený titul DiS - diplomovaný špecialista. Šírkou vzdelávacej ponuky a kontinuálnosťou nadväzujúceho štúdia je bratislavská Škola dizajnu na Slovensku výnimočná.

Po ukončení štúdia na základnej škole môžu študenti na SSUŠD získať na jednom mieste ucelené a kvalitné vzdelanie, ktoré ich pripraví na okamžitý vstup do praktického života, štúdium na vysokej škole, alebo úspešné uplatnenie sa na trhu práce.


KONCEPCIA DIZAJNU AKO IDEY VO FORME A FUNKCII

IDEA

Predpokladom úspechu našich študentov, budúcich dizajnérov, je naučiť ich uvažovať v širšom kontexte vizuálnej kultúry, teórie
a dejín umenia a dizajnérskej praxe. Dôraz kladieme na rozvoj kritického a kreatívneho myslenia a schopnosti analyzovať problémy a formulovať jasné idey dizajnérskych koncepcií. Podporujeme hravosť, vtip, schopnosť žiakov a žiačok ponúkať prekvapivé riešenia a nekonvenčné nápady. Budúcich dizajnérov a dizajnérky učíme pracovať s informáciami, inšpirujeme ich novými pohľadmi na bežné veci, dávame im možnosť experimentovať. Učíme ich, že dobrí dizajnéri poznajú a využívajú aj osvedčené postupy, odmietajú však stereotypy, prinášajú nové idey a ponúkajú inovatívne riešenia.

FORMA

Našich študentov a študentky učíme citlivo vnímať tvary, farby, kompozície a rytmy plôch aj priestoru, pracovať s tradičnými i netradičnými materiálmi, overovať a funkčne využívať experimentálne metódy práce a esteticky zhodnocovať všetky formy, v ktorých sa zhmotňujú ich idey. Škola dizajnu umožňuje študentom vďaka svojmu materiálno-technickému vybaveniu a pedagógom, odborníkom a profesionálom z praxe, spoznávať a aplikovať pri tvorbe dizajnu nové technológie. Osvojením si práce s nimi získavajú naši absolventi schopnosť
odkrývať a v praxi preukazovať svoj potenciál a kreativitu.

FUNKCIA

Škola dizajnu kladie vo výučbe dôraz na uvedomenie si a poctivú reflexiu rôznych kontextov a faktorov, ktoré vplývajú na tvorbu dizajnu. Študentov a študentky učíme vnímať oblasť vizuálnej kultúry ako miesto, kde dochádza k prelínaniu technologických, ekonomických, marketingových, estetických, sociálnych a iných aspektov, ktoré ovplyvňujú funkčné určenie a podobu rôznych foriem dizajnu. Rozvíjame schopnosť študentov navrhovať a realizovať funkčné riešenia akýchkoľvek zadaní.


↓ ČO SA V ŠKOLE DIZAJNU NAUČÍTE? ↓
(dokument na stiahnutie)

temp_file_INFO_SK2.pdf