INFO PRE UCHÁDZAČOV A UCHÁDZAČKY: VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

PRIJÍMAČKY: 1. termín: 12. JÚN 2024, 10:00 / 2. termín: 20. AUGUST 2024, 10:00 na Panenskej ulici 28 v BratislaveDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 30. MÁJ 2024, 8:00 - 16:00
Vyššie odborné štúdium
Panenská 28
Bratislava


POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Trojročné vyššie odborné štúdium (VOŠ) je určené pre absolventky a absolventov akýchkoľvek stredných škôl s maturitou.


O ŠTÚDIU

Vzdelávanie pod vedením pedagogického kolektívu so skúsenosťami z praxe z jednotlivých odborov zahŕňa praktické cvičenia, teoretické vyučovanie, konzultácie, exkurzie, prednášky externých odborníkov a odborníčok z oblasti umenia, dizajnu, kultúry, biznisu, médií, reklamy a kreatívneho priemyslu, pričom dôraz sa kladie na praktickú prípravu, v zmysle priameho nadviazania na následnú profesijnú prax. Študentky a študenti absolvujú prax a pracujú na reálnych zadaniach a zákazkách už počas štúdia.

VOŠ sa ukončuje absolventskou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul DiS – diplomovaný špecialista.

* PRIHLÁŠKY *

Prihlášky na trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť do 10. 6. 2024 pre 1. termín, resp. do 15. 8. 2024 pre 2. termín. PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>> TU alebo v prílohe nižšie.

* TERMÍNY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV *
1. termín: 12. JÚN 2024, 10:00
2. termín: 20. AUGUST 2024, 10:00


ABSOLVENTSKÝ PROFIL

Okrem vysokej úrovne pripravenosti pre pracovný trh alebo vysokoškolské štúdium a vysokej úrovne vedomostí, zručností a skúseností, ktoré bezprostredne súvisia s teóriou a najmä praxou v jednotlivých odboroch VOŠ, získavajú študentky a študenti prehľad v kultúre, dejinách a súčasnosti umenia, dizajnu a svojho odboru, dokážu vnímať, analyzovať, interpretovať a hodnotiť kultúrnu produkciu, umeleckú a dizajnérsku tvorbu z technologického, funkčného, estetického a ekologického hľadiska v interdisciplinárnom kontexte, vedia kriticky, technicky a kreatívne myslieť, efektívne zhodnotiť a vo vlastnej práci aplikovať aktuálne trendy vo svojom odbore, súčasnom umení a dizajne, vyhľadávať a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci, multimediálne zaznamenávať, spracovávať a kultivovane prezentovať vlastnú tvorbu formou portfólia.

Absolventi a absolventky vedia pracovať samostatne aj v tíme, kvalitne, originálne, komplexne a rýchlo, dokážu pohotovo riešiť neočakávané situácie a ponúkať originálne riešenia, vedia s klientom viesť dialóg k spokojnosti všetkých zúčastnených, využívať právne normy v podnikaní vo svojom odbore, posudzovať podnikateľské príležitosti a konfrontovať ich so svojimi možnosťami, majú základné vedomosti z ekonomiky a marketingu, aby si mohli založiť vlastnú značku.

PRIJÍMACÍ POHOVOR

Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu. Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Na Škole dizajnu môžu študenti a študentky získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:
- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
- TEXTILNÝ DIZAJN
- ANIMOVANÁ TVORBA (so zameraním na herný dizajn, vývoj hier, aplikácie v hernom dizajne)
- FOTOGRAFIA (so zameraním na multimédiá: fotografia, filmová tvorba, video, animácia, grafický dizajn)

INFO O ŠTÚDIU

Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA (pre doručenie prihlášky)

Škola dizajnu – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava

MIESTO VYUČOVANIA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Panenská 28
Bratislava

PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium1.pdf