O ŠKOLE DIZAJNU + VÍZIA VOŠ

*ŠKOLA DIZAJNU

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču bola založená v roku 1998. Aktuálne škola zabezpečuje vzdelávanie v ôsmych odboroch štvorročného štúdia s maturitou a v siedmich odboroch trojročného vyššieho odborného štúdia. Z týchto odborov až dvanásť predstavujú odbory, ktorých autormi boli naša škola spolu s jej pedagogickým kolektívom. Mnohé z týchto nami vytvorených a do praxe zavedených odborov prevzali aj iné stredné školy.

Naša škola stojí na troch pilieroch: inšpiratívne tematické plány študijných odborov, kvalitní pedagógovia a aktívna spolupráca so zamestnávateľmi, s odbornou a kultúrnou sférou či so zahraničnými školami a partnermi. Pre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť.

Škola dizajnu má ako jediná škola umeleckého zamerania na Slovensku zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktorého zmyslom je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou, odvetviami kreatívneho priemyslu a zamestnávateľmi. Viac ako 10 rokov realizujeme projekt spolupráce Školy dizajnu a reklamnej agentúry Made by Vaculik, založený na odbornej praxi našich študentov/-iek pod vedením pedagógov Školy dizajnu a odborníkov z MBV. Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí.

Pre svojich študentov a študentky, ale aj pre verejnosť organizujeme prednášky, prezentácie, diskusie a workshopy. V budove školy prevádzkujeme Galériu Sumec, ktorá sa zameriava na prezentáciu súčasného umenia nie len študentom/-kám školy, ale aj verejnosti a jej program je postavený výhradne na kurátorovaných výstavách profesionálnych umelcov. Popri programe Galérie Sumec Škola dizajnu realizuje kultúrne aktivity a výstavy študentskej tvorby v priestoroch mimo školy.

MATURITNÉ ŠTÚDIUM
Štvorročné stredoškolské štúdium je určené absolventom/-kám základných škôl a ukončuje sa maturitnou skúškou.

ODBORY: Priemyselný dizajn / Grafický a priestorový dizajn / Grafický dizajn / Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika / Animovaná tvorba / Fotografický dizajn / Odevný dizajn / Dizajn interiéru

Maturitné štúdium prebieha v priestoroch na Ivanskej ceste 21 v Bratislave (ateliéry a technologické zázemie) a Palisády 51 (teoretické vzdelávanie).


VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Trojročné vyššie odborné štúdium (VOŠ) je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista. VOŠ je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Absolvent VOŠ by mal byť kreatívny profesionál s výborným prehľadom, znalosťami a praktickými skúsenosťami vo svojom odbore, schopný uplatniť sa ihneď na trhu práce v oblastiach kreatívneho priemyslu na Slovensku i v zahraničí.

Výučba všetkých odborov vyššieho odborného štúdia sa realizuje na adrese Panenská 28, Bratislava

ODBORY

- Interiérový dizajn
- Odevný a textilný dizajn
- Grafika vizuálnych komunikácií
- Grafika vizuálnych komunikácií - multimédia

- Filmová a mediálna tvorba, Animovaná tvorba a Fotografia sa v súčasnosti ako samostatné
odbory nerealizujú, resp. niektoré súčasti obsahu týchto odborov sa v novej koncepcii vyučujú v rámci zamerania odboru Grafika vizuálnych komunikácií – multimédia.

- Game design/Concept Art – odbor plánovaný od 2023/2024

VÍZIA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA

Cieľom rozvoja vyššieho odborného štúdia je profilovať ho ako štúdium jednoznačne odlíšené od stredoškolského aj vysokoškolského štúdia. Zmyslom vzdelávania na VOŠ má byť pripravenosť absolventov pre činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu, čomu musí zodpovedať obsah vzdelávania a úzka spolupráca s aktérmi z praxe už počas štúdia. Všetky odbory VOŠ s titulom DiS boli realizované a vznikali na základe skúseností a výsledkov pedagogickej činnosti našich pedagógov v spolupráci s odborníkmi z kreatívneho priemyslu. Keďže sme si vedomí neustáleho vývoja, súvisí s tým aj potreba inovácie učebných osnov, tvorba koncepcií nových odborov, vytváranie partnerstiev a intenzívne prepojenie vzdelávania s praxou a aktérmi kreatívneho priemyslu, biznisu a kultúry. Ambíciou školy je navyše profilovať sa nie len ako vzdelávacia, ale aj kultúrna inštitúcia s vlastným programom (výstavy, prednášky, workshopy a kurzy pre verejnosť, letná škola) a orientáciou na prácu s komunitami a rôznymi skupinami verejnosti. V školskom roku 2023/2024 plánujeme transformovať odbor Grafika vizuálnych komunikácií so zameraním na multimédia a akreditovať nový odbor Game design/Concept Art v rámci vyššieho odborného štúdia. S realizáciou nových akreditovaných odborov máme bohaté skúsenosti.