PRIHLÁŠKA NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov ZŠ

INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023
Kód školy: 612504


* ODBORY *


Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie v týchto odboroch MATURITNÉHO ŠTÚDIA:

>>> PRIEMYSELNÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU


* PRIJÍMCIA TALENTOVA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby
>>> Viac info


>>> V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa talentová skúška môže realizovať dištančne. Hodnotiť sa v tom prípade bude najmä:
1. portfólio vlastnej tvorby (uchádzač zašle e-mailom ukážky svojej tvorby)
2. test všeobecného prehľadu (uchádzač zašle e-mailom)

>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.


TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY:
Pravdepodobne MAREC 2022. Presný dátum včas zverejníme. PRIHLÁŠKU odovzdávajú uchádzači na svojej základnej škole do termínu, ktorý určuje Ministerstvo školstva, pravdepodobne pôjde o február 2022. Presný dátum včas zverejníme.>>> Mám šancu na prijatie?


* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ* INFO/KONTAKT *

INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

TAJOMNÍČKA ŠKOLY:
Mgr. Veronika Segešová: tajomnik@ssus.sk / +421 2 434 108 02

ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM

temp_file_Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole2.pdf
1
1
2
2
3
3
4
4
ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave